Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie – witamy!

1zjednoczenieZrzeszamy nauczycieli języka polskiego i przedmiotów nauczanych po polsku w przedszkolach, szkołach średnich, wyższych i punktach pozaszkolnych. Popularyzujemy wiedzę o polskiej kulturze i historii. Pomagamy podnosić kwalifikacje nauczycieli, tworzyć programy nauczania.

Opracowujemy i zaopatrujemy szkoły w podręczniki i pomoce szkolne. Udzielamy pomocy metodycznej i dydaktycznej swoim członkom, przeprowadzamy konferencje naukowo-praktyczne, seminaria, szkolenia i staże, a także obozy i wczasy, festiwale, konkursy, olimpiady przedmiotowe, kongresy i zjazdy z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy.

Wysyłamy także dzieci, młodzież i osoby dorosłe na staże w wyższych, specjalistycznych i średnich placówkach oświatowych, wspieramy również inne formy nauki na Ukrainie i poza jej granicami. Publikujemy wybitne prace zagranicznych i miejscowych ekspertów w zakresie oświaty, okazujemy materialną i metodyczną pomoc placówkom oświatowym. Prowadzimy wymianę doświadczeń między nauczycielami z Polski, Ukrainy i innych państw.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym statutem:

STATUT

Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie ZNPnU

I. ZASADY OGÓLNE

1.1. Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie (dalej – Zjednoczenie) jest ogólnoukraińską organizacją społeczną, która działa na zasadzie jedności interesów, łączy fachowców, którzy nauczają języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w przedszkolach, szkolnych, pozaszkolnych, średnich specjalnych i wyższych szkołach Ukrainy dla realizacji celu i zadań przewidzainych niniejszym Statutem.

1.2. Zjednoczenie działa zgodnie z Konstytucją Ukrainy, obowiązującym prawem na Ukrainie i niniejszym Statutem.

1.3. Zjednoczenie jest zorganizowane i działa na zasadach dobrowolności i równości jego członków, samorządności, prawa i swobody słowa. Zjednoczenie dysponuje swobodą wyboru kierunków działalności dla osiągnięcia zadań statutowych.

1.4. Zjednoczenie posiada osobowośc prawną od chwili rejestracji, przeprowdzonej zgodnie z prawem Ukrainy. Zjednoczenie ma swój stempel, pieczęć, blankiety, symbolikę i inne atrybuty, które są zarejestrowane odpowiednio do ustalonego prawa.

Zjednoczenie posiada wszelkie prawa i obowiązki przewidzane dla podmiotów posiadających osobowość prawną, a mianowicie:

– posiada konto i rachunki bankowe;

– zawiera w swym imieniu umowy;

– nabywa majątkowe i niemajątkowe prawa;

– występuje w sądzie i arbitażu.

1.5. Państwo i jego organy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Zjednoczenia jak i Zjednoczenie nie odpowiada za zobowiązania państwa i jego organów. Zjednoczenie nie odpowiada za zobowiązania swych członków. Zjednoczenie odpowiada za swe długi własnym majątkiem.

1.6. Zjednoczenie prowadzi swoją działalność na terenie Ukrainy.

1.7. Adres Zjednoczenia: 82 100 Drohobycz, ul. Truskawiecka 9, Obwód Lwowski.

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU

2.1. Podstawowym celem Zjednoczenia jest:

– sprzyjanie rozpowszechnieniu w społeczeństwie ukraińskim wiedzy o Polakach i Polsce, jej kulturze, historii, codzienności, o wzajemnych związkach między Ukrainą a Polską;

– sprzyjanie rozwojowi kulturowemu Polaków mieszkających na Ukrainie;

– podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych i związków z podobnymi organizacjami społecznymi;

– podtrzymywanie kontaktów z Centrami Podwyższenia Kwalifikacji nauczycieli języka polskiego
i Centrami Metodycznymi w Polsce;

– sprzyjanie stworzeniu Centrum Metodycznego dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie;

– sprzyjanie ułożeniu oświatowych programów z języka, literatury, wiedzy o narodzie, geografii Polski, muzyki i folkloru Polski, opracowywanie i zaopatrywanie w podręczniki i pomoce szkolne.

Dla wykonania swych zadań  Zjednoczenie według ustalonych zasad:

– reprezentuje i broni swe iteresy i interes swych członków w państwowych i społecznych organach władzy;

– otrzymuje od organów władzy i administracji państwowej niezbędną informację do realizacji celów statutowych i zadań;

– składa propozycje do  organów władzy i administracji państwowej dotyczące wykładania
i nauczania języka polskiego;

– może prowadzić gospodarczą oraz komercyjną działalność poprzez tworzenie organizacji posiadających osobowość prawną;

– rozpowszechnia informacje o działalności Zjednoczenia i propaguje swe idee i cele;

– zakłada środki masowego przekazu;

– udziela pomocy metodycznej i dydaktycznej swoim członkom;

– przeprowadza naukowo-praktyczne konferencje, seminaria, nauczanie, staże i kursy, obozy
i wczasy, festiwale, konkursy i olimpiady, kongresy i zjazdy z udziałem fachowców z kraju
i zagranicy, delegując dzieci, młodzież i osoby dorosłe na te przedsięwzięcia;

– deleguje dzieci, młodzież i osoby dorosłe na naukę do wyższych, specjalistycznych i średnich placówek oświatowych na staże i inne formy nauki oraz różnorodne kursy na Ukrainie i poza jej granicami;

– publikuje wybitne prace zagranicznych i miejscowych fachowców w dziedzinie działalności oświatowej;

– okazuje materialną i metodyczną pomoc placówkom oświatowym;

– organizuje wymianę doświadczeń między nauczycielami Ukrainy, Polski i nnych państw.

2.3. Zjednoczenie może wstępować do międzynarodowych społecznych (pozarządowych) organizacji, podtrzymywać bezpośrednie międzynarodowe kontakty i związki, zawierać odpowiednie umowy, jak również brać udział w przedsięwięciach, które nie są sprzeczne
z międzynarodowymi umowami Ukrainy.

III. CZŁONKOWSTWO W ZJEDNOCZENIU

PRAWA I OBOWIĄZKI CZLONKÓW ODDZIAŁU

3.1. Zjednoczenie jest zaangażowane na zasadach indywidualnego i zbiorowego członkostwa.

Członkami Oddziału mogą być obywatele Ukrainy, którzy nauczają języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w przedszkolnych, pozaszkolnych oświatowo-kulturowych centrach, parafiach, średnich specjalistycznych i wyższych oświatowych placówkach, zajmują się praktyczną lub naukową działalnością w dziedzinie polonistyki, jak również obywatele Polski
i innych państw zamieszkujących na terenie Ukrainy, uczących języka polskiego lub w języku polskim.

Zbiorowe członkowstwo w Zjednoczeniu może posiadać  zespół pracowników przedsiębiorstwa, urzędu, organizacji, która wspiera cele i zadania Zjednoczenia, bierze udział w realizowaniu zadań Zjednoczenia;

3.2. Za wybitny udział w praktycznej i naukowej działalności w dziedzinie nauczania języka polskiego, historii, literatury, za aktywne wsparcie działalności Zjednoczenia etc., obywatele Ukrainy, obywatele innych państw, osoby bez obywatelstwa mogą zostać honorowymi członkami Zjednoczenia otrzymując odpowiednie zaświadczenie;

3.3. Obywatele lub grupy, które pragną wstąpić lub wystąpić z Zjednoczenia informują
o tym Zarząd Zjednoczenia składając pisemne podanie (dotyczy osób indywidualnych) lub w formie podania i decyzji zebrania (dotyczy członków zbiorowych).

Decyzja o przyjęciu lub wyłączeniu podejmowana jest na posiedzeniu miejscowego Oddziału i Zarządu Zjednoczenia większością głosów.

3.4. Członkowie zbiorowi działają poprzez swych przedstawicieli.

3.5. Członkowie Zjednoczenia mają prawo:

– czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Zjednoczenia;

– brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach Zjednoczenia;

– tego, aby kierować pytania, podania i propozycje do organów Zjednoczenia i oczekiwać odpowiedzi.

3.6. Członkowie Zjednoczenia są zobowiązani:

– przestrzegać statututu Zjednoczenia;

– wykonywać decyzje organów Zjednoczenia;

– brać udział w wykonaniu programu i projektów Zjednoczenia.

– w terminie płacić wkład członkowski.

3.7. Członkowie Zjednoczenia, którzy naruszają niniejszy Statut, nie wykonują rozporządzeń władz zarządzająch Zjednoczeniem, mogą zostać pozbawieni członkowstwa Zjednoczenia na posiedzeniu miejscowego Oddziału większością głosów.

IV. WŁADZE STATUTOWE  ZJEDNOCZENIA

4.1. Walne Zebranie.

Najwyszczym kierowniczym  organem Zjednoczenia jest Walne Zebranie, które zwoływane jest nie rzadziej niż raz do roku przez Zarząd Zjednoczenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego Zjednoczenia zgodnie z decyzją Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Zjednoczenia.

W wypadku, gdy w terminie dwóch miesięcy wniosek dotyczący zwołania Walnego Zebrania nie  zostanie rozpatrzony, inicjatorzy mają prawo do powołania komisji rozporządzającej w celu zwołania Walnego Zebrania.

Na Walne Zebranie mogą być zapraszani z prawem głosu doradczego przedstawiciele władz państwowych i organizacji społecznych również i z zagranicy.

Walne Zebranie może przyjmować i rozpatrywać decyzje dotyczące wszystkich dziedzin działalności Zjednoczenia.

Do wyłączanej kompetencji Walnego Zebrania członków Zjednoczenia należy:

– zatwierdzenie nazwy i Statutu Zjednoczenia, wprowadzenie uzupełnień i zman;

– wybranie i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

– zatwierdzenie długoterminowych programów i projektów działalności Zjednoczenia, zaproponowanych lub przyjętych przez Zarząd;

– zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ocena ich działalności;

– wybranie i odwołanie Przewodniczego Oddziału;

– realizacja prawa własności na finanse i majątek Zjednoczenia i powierzenie oddzielnych funkcji odnośnie gospodarczego zarządzania majątkiem na Zarząd Zjednoczenia;

– omówienie i przyjęcie decyzji z podstawowych dziedzin, działalności, w tym i o zamknięciu działalności Zjednoczenia.

Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli jest na nim obecnych, co najmniej 2/3 członków Zjednoczenia;

Czas i miejsce przeprowadzenia Walnego Zebrania określa Zarząd Zjednoczenia. Nie później niżeli 30 dni przed jego przeprowadzeniem Zarząd Zjednoczenia przez środki masowego przekazu, własną sieć informacyjną zawiadamia o terminie Walnego Zebrania.

Nie później niz za 10 dni przed Walnym Zebraniem każdy członek Zjednoczenia ma prawo wnieść swe propozycje do porządku dziennego.

Kolejność wyboru władz przez Walne Zebranie, jak również innych  decyzji określa Walne Zebranie według propozycji delegatów. Decyzje Walne Zebranie podejmuje większością głosów.

Zakazane jest połączenie funkcji w kierowniczych organach Zjednoczenia z funkcjami
w kierowniczych oganach partii politycznych oraz kierowniczej pracy w państwie, samorządowej
i oświatowej administracji. W wyjątkowych przypadkach, ostateczna decyzja w tej sprawie jest przyjmowana na Walnym zebraniu Zjednoczenia.

4.2. Zarząd.

Zarząd jest wybierany na okres 3 lat przez Walne Zebranie Zjednoczenia. Zarząd Zjednoczenia kieruje działalnością Zjednoczenia między Walnymi Zebraniami, koordynuje wykonanie statutowych zadań i decyzji Walnego Zebrania.

W tym celu Zarząd:

– rozpatruje i zatwierdza plany i sprawozdania z prac, programu Zjednoczenia, sprzyja ich wykonaniu;

– uchwala podział i sposób wykorzystania finansów Zjednoczenia;

– przyjmuje nowych członków Zjednoczenia;

– określa procedurę przyjęcia, ewidencję, wyjścia i wyłączenia członków Zjednoczenia;

– stwarza w celach wykonania zadań statutowych Zjednoczenia konieczne funkcjonalne struktury (komisję, sekcje itp.) stałe i tymczasowe; zatwierdza Ustawy tych struktur;

– wyznacza czas i miejsce przeprowadzenia Walnego Zebrania, określa procedurę delegatów
i porządek dnia;

– podejmuje decyzje o przystąpieniu do współpracy z innymi społecznymi organizacjami;

– rozporządza finansowymi i materialnymi zasobami Zjednoczenia, opracowuje dla zatwierdzenia Walnego Zebrania kosztorysy dochodów i wydatków Zjednoczenia; sprawozdanie o wpłynięciu
i wykorzystaniu środków; określa formy i wymiary opłaty stałych pracowników; formuje harmonogram etatowy;

– podejmuje decyzję o zorganizowaniu przedsiębiorstw Zjednoczenia, zatwierdza ich Statuty;

– zatwierdza dokumenty, określa zakres działalności wykonawczych organów Zjednoczenia;

– zatwierdza wyróżnienia, cenne podarunki, symbolikę Zjednoczenia;

– rozpatruje propozycje zgłaszane na posiedzeniu Zjednoczenia;

Zarząd jest zwoływany raz na kwrtał. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli jest na nim obecnych nie  mniej niż 2/3 członków Zarządu.

Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów.

4.3. Prezes Zjednoczenia sprawuje kierownictwo nad całą działalnością Zarządu
i reprezentuje Zjednoczenie przed organami państwowymi, społecznymi i innymi zakładami jak również osobami prywatnymi tak na Ukrainie jak i poza jej granicami. Prezes Zjednoczenia jest wybierany  na Walnym Zebraniu raz na trzy lata i składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu.

4.4. Prezes Zjednoczenia

Prezes Zjednoczenia stoi na czele Zarządu.

Prezes Zjednoczenia:

– organizuje pracę Zjednoczenia do wykonywania zadań i ich realizacji;

– organizuje prowadzenie dokumentacji zarządu;

– działa bez poręczenia z imienia Zarządu, jest jego przedstawicielem we wszystkich instytucjach
i organizacjach na terytorium Ukrainy i poza granicami państwa;

– zakłada i likwiduje konta w instytucjach bankowych;

– posiada prawo do podpisu dokumentów Zjednoczenia;

– zawiera umowy w imieniu Zjednoczenia;

– posiada uprawnienia do rozpatrzenia spraw, które mają istotne znaczenie w celach zabezpieczenia działalności Zjednoczenia, i należą do jego kompetencji.

4.5. Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w składzie co najmniej trzech członków na okres trzech lat, w celu gospodarczo-finansowej kontroli działalności Zjednoczenia. Kontrola jest prowadzona za upoważnieniem Walnego Zebrania, Zarządu, oddziału miejscowego lub z własnej inicjatywy. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do:

– prowadzenia kontroli przedstawionych przez Zarząd sprawozdań i dokumentacji finansowej;

– dostępu do wszystkich finansowo-gospodarczych dokumentów Zjednoczenia;

– brania udziału w pracach Zarządu z prawem głosu doradczego;

4.6.Miejscowe oddziały.

Podstawą Zjednoczenia są miejscowe oddziały Zjednoczenia, które mogą być powołane przy obecności nie mniej niż trzech członków Zjednoczenia zgodnie z miejscem zamieszkania studiowania czy pracy obywateli.

Miejscowe oddziały Zjednoczenia w swojej dziłalności są kierowane przez niniejszy Statut
i swoje ustawy, które są przyjmowane na ich zebraniach i są zatwierdzane przez Zarząd Zjednoczenia.

Dla uzyskania praw osoby prawnej miejscowe oddiały muszą zarejestrować się przez miejscowe organy państwowej władzy wykonawczej.

Miejscowe oddziały bez prawa osoby prawnej muszą legalizować się  sposobem zawiadomienia o założeniu.

V. FINANSE I MAJĄTEK ZJEDNOCZENIA

5.1. Wpływy Zjednoczenia pochodzą z następujących źródeł:

– wstępnych wkładów;

– wkładów członkowskich;

– dobrowolnych wkładów i darowizn obywateli i organizacji;

– wpływów od zysku stworzonych przez Zjednoczenie przedsiębiorstw oraz instytucji samofinansowania i organizacji;

– innych wpływów niezakazanych przez obowiązujace prawo.

5.2. Przedmiotem prawa własności Zjednoczenia może być majątek kulturalno-oświatowego i rekreacyjnego przeznaczenia, środki pieniężne, akcje, inne papiery wartościowe, budynki mieszkalne, budowle o charakterze produkcyjnym i nieprodukcyjnym, urządzenia i inny majątek niezbędny dla zapewnienia działalności przewidzianej niniejszym Statutem.

5.3. Środki pieniężne i inny majątek Zjednoczenia nie mogą być rodzielone pomiędzy jego członków i mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań statutowych.

5.4. Zjednoczenie i stworzone przez niego instytucje i organizacje prowadzą księgowość, sprawozdawczość statystyczną, rejestrują się w organach Państwowej Inspekcji Podatkowej
i wnoszą do budżetu płatności zgodnie z rozmiarem okreslonym przez prawo.

VI. PORZĄDEK WNIESIENIA ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ DO STATUTU ODDZIAŁU

6.1. Zmiany i uzupełnienia do Statutu Zjednoczenia są wnoszone decyzją Walnego Zebrania na wniosek Zarządu. W osobnych wypadkach  zmiany dopełnienia do Statutu mogą być wniesione przez Zarząd Zjednoczenia z następnym zatwierdzeniem na kolejnym czy pozakolejnym Walnym Zebraniu.

VII. PORZĄDEK ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI ZJEDNOCZENIA

7.1. Zakończenie działalności Zjednoczenia może odbyć się drogą reorganizacji/połączenia, przekształcenia, podziału albo likwidacji/samolikwidacji, przymusowej likwidacji/.

7.2. Reorganizacja Zjednoczenia odbywa się na podstawie decyzji Walnego Zebrania,
i statuty nowoutworzonych organizacji są rejestrowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

7.3. Likwidacja Zjednoczenia jest przeprowadzana na podstawie decyzji Walnego Zebrania Zjednoczenia lub sądu. W pierwszym rzypadku Komisję Likwidacyjną powołuje Walne Zebranie,
w drugim – Likwidacyjna Komisja jest stwarzana przez organy sądownicze.

7.4. Z chwilą powołania Komisji Likwidacyjnej, przechodzą na nią wszystkie uprawienia dotyczące kierownictwa nad sprawami Zjednoczenia.

Komisja Likwidacyjna ocenia majatek rzeczywisty Zjednoczenia, określa jego wierzycieli
i dłuzników oraz dług Zjednoczenia, określa bilans likwidacyjny  i podaje go na Walnym Zebraniu Zjednoczenia.

7.5. Finanse oraz majątek Zjednoczenia po jego likwidacji i rozliczeniach z wierzycielami, dłużnikami i budżetem, oraz pracownikami etatowymi administracji Zjednoczenia, nie mogą być podzielone pomiedzy jego członków i są wykorzystywane dla wykonania zadań statutowych, lub na dobroczynność, a w przypadkach przewidzianych  ustawodawstwem, według decyzji sądu przechodzą do skarbu  państwa.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: