Polskie instytucje wspierające edukację

edukacja_wspieranieZachęcamy Państwa do korzystania z portalu Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz z prowadzonego przez ORPEG portalu oświatowego Polska Szkoła.

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, służącym wspieraniu uczestnictwa w kulturze oraz nauczaniu języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Na stronie portalu można pobrać podręcznik  internetowy do nauczania języka polskiego „Włącz Polskę”, materiały dydaktyczne oraz nową podstawę programową dla uczniów polskich za granicą. Polska Szkoła służy pomocą:

rodzicom – w podejmowaniu decyzji związanych z zapisywaniem dzieci do lokalnej szkoły w kraju zamieszkania, znalezieniu lub stworzeniu szkoły „sobotniej”, w której dziecko może kontynuować naukę języka polskiego, historii i geografii Polski oraz dobremu przygotowaniu dziecka do powrotu do polskiego systemu edukacji;

nauczycielom – w wymianie informacji dotyczących istniejących programów nauczania, podręczników, szkoleń, krajowych i międzynarodowych projektów, w których mogą uczestniczyć polskie, polonijne szkoły i polscy, polonijni uczniowie;

dyrektorom szkół polonijnych i szkół polskich poza granicami kraju – w doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli, zdobywaniu i nawiązywaniu kontaktów z instytucjami wspierającymi oświatę polonijną oraz potencjalnymi krajowymi partnerami międzynarodowych projektów edukacyjnych;

działaczom organizacji polonijnych oraz polskich instytucji i organizacji pozarządowych,  a także wszystkim zainteresowanym wymianą informacji, nawiązaniem kontaktów.

Wejdź na portal Polska Szkoła lub na portal Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

© Fundacja Wolność i Demokracja