Konkurs „Nauczyciel roku 2014”

Glos nauczycielski 2014Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z redakcją Głosu Nauczycielskiego zaprasza do zgłaszania nieprzeciętnych nauczycieli i wzięcia udziału w Konkursie „Nauczyciel Roku 2014”

 

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy mogą być wzorem dobrych nauczycieli dla całej społeczności oświatowej w Polsce i poza granicami Kraju oraz przyznanie tytułu: Nauczyciel Roku 2014

 

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, gimnazjum, szkole podstawowej, średniej lub placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju na rzecz Polonii

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

Do udziału w Konkursie konieczne jest:
wypełnienie formularza zgłoszeniowego Konkursu zamieszczonego w tygodniku Głos Nauczycielski oraz na stronie www.glos.pl.
(Kliknij aby porać formularz zgłoszeniowy)
przesłanie ww. formularza wraz z załącznikami na adres Organizatora (Wydawnictwo Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa), z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2014” do 19 września 2014r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

 ZASADY KONKURSU

Spośród zgłoszonych Uczestników Jury nominuje 13 kandydatów do tytułu Nauczyciel Roku, biorąc pod uwagę w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne Uczestników, postawę Uczestników oraz ich zaangażowanie w wykonywaną pracę, w tym promowanie pozytywnych wzorców zachowań. Jury ocenia ww. kryteria autonomicznie, z uwzględnieniem własnej oceny przesłanych przez Uczestników formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami, biorąc pod uwagę środowisko, w którym Uczestnicy są zatrudnieni.
Na koniec, spośród nominowanych Uczestników, Jury wybiera Nauczyciela Roku oraz dwóch Wyróżnionych Uczestników.

 

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Szkoły lub placówki oświatowe, w których zatrudnieni się nominowani przez Jury Uczestnicy, zostają laureatami znaku jakości „Szkoła na Medal”. Samym zaś laureatom Konkursu  będą przysługiwać honorowe wyróżnienia i tytuły, a także nagrody rzeczowe.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 13 października 2014 r. Jury dokona rozstrzygnięcia Konkursu: wskaże laureata, wyróżnionych oraz nominowanych Uczestników.

 

Więcej szczegółów i regulamin na stronie Organizatora: http://www.glos.pl/nauczycielroku

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: