STARTUJE NABÓR WNIOSKÓW II EDYCJI PROGRAMU „BIAŁO-CZERWONE ABC…”

Bialo_czerw_ABCSzanowni Państwo! 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 lutego 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach II edycji Programu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.  Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2015 r.

Program „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” to inicjatywa Fundacji Wolność i Demokracja realizowana w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” i finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem programu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce poprzez wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie oraz budowanie skutecznego, długofalowego i transparentnego systemu wsparcia oświaty polskojęzycznej uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia, pomagającego w zachowaniu tożsamości narodowej.

Program przewiduje systemowe ujęcie dofinansowania wszystkich jednostek nauczania języka polskiego zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Zakłada wprowadzenie systemu dotowania szkół opartego na przejrzystych kryteriach, którego celem będzie podwyższenie jakości nauczania języka Polskiego na Ukrainie oraz uporządkowanie sposobu zarządzania placówkami oświatowymi.

W ramach Programu przewidziany jest szereg działań: od bezpośredniej pomocy finansowej dla nauczycieli i wyposażenia państwowych i niepaństwowych placówek oświatowych promujących język polski w nowoczesne pomoce metodyczne i naukowe, przez wzbogacenie oferty szkół o nowatorskie zajęcia warsztatowe, po konkursy i olimpiady, a nawet dowóz dzieci do szkół.

Z dofinansowania mogą skorzystać:

 • placówki przedszkolne;
 • szkoły stacjonarne z polskim językiem nauczania;
 • szkoły stacjonarne z pionami klas polskich;
 • szkoły stacjonarne z nauczaniem języka polskiego jako obcego;
 • szkoły sobotnio-niedzielne (zarejestrowane w ukraińskim systemie oświaty bądź niezarejestrowane, działające przy  centrach mniejszości narodowej, punkty nauczania funkcjonujące przy organizacjach polskich, parafiach);
 • katedry języka polskiego na ukraińskich uczelniach wyższych;
 • uniwersytety trzeciego wieku.

Przystąpienie do udziału w Programie wymaga spełnienia następujących kryteriów:

 • podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do zarejestrowania się w bazie danych szkół prowadzonej przez ORPEG na stronie www.polska-szkola.pl oraz na naszym portalu www.wid.org.pl (portal Fundacji Wolność i Demokracja) w terminie 30 dni od dnia otrzymania dotacji. Podmioty już zarejestrowane winny dokonać aktualizacji swoich danych;
 • podmiot prowadzi dokumentację merytoryczną obejmującą między innymi listę uczniów z podziałem na grupy, frekwencję na zajęciach, czas pracy nauczycieli, realizowany program nauczania;
 • podmiot realizuje program nauczania obowiązujący na Ukrainie (program zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy lub program autorski zatwierdzony przez lokalne kuratorium oświatowe lub inny organ upoważniony) lub wykorzystuje polską podstawę programową „Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą” przygotowaną przez MEN w latach 2010-2012, do której przygotowany jest elektroniczny podręcznik oraz materiały dostępne na stronie www.polska-szkola.pl.
 • podmiot nie pobiera opłat za naukę od osób posiadających polskie pochodzenie.

Zgłoszenie udziału programie

Żeby zgłosić udział w programie „Biało-czerwone ABC” należy wypełnić i złożyć WNIOSEK o dofinansowanie on-line. Elektroniczny formularz umożliwia wieloetapowe wypełnianie. Aby skorzystać z takiej możliwości, przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku należy skopiować i zachować kod, który pozwoli na przerwanie wypełniania formularza i kontynuację wypełniania w późniejszym terminie. Jeśli Wnioskodawca przerwie wypełnianie wniosku lub postanowi nanieść w nim potem poprawki, kod ten pozwoli ponownie zalogować się do składanego formularza bez utraty uzupełnionych danych (w takim przypadku Wnioskodawca powinien wkleić kod do okienka i kliknąć „Kontynuuj”). Jeśli wnioskodawca chce przerwać wypełnianie wniosku, i wrócić do niego później, przed tą czynnością należy kliknąć w formularzu przycisk „zapisz”. Po złożeniu wniosku pojawi się komunikat „Formularz wysłany poprawnie”, a pod komunikatem znajdzie się zaznaczony na niebiesko zapis „Wniosek_2015″. Klikając na ten napis Wnioskodawca może pobrać kopię złożonego przez siebie wniosku. POTWIERDZENIE rejestracji wniosku i nadany mu numer podczas rejestracji zostaną przesłane Wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail. W razie nieotrzymania wyżej wymienionego e-maila Wnioskodawca zobowiązany jest do kontaktu z Fundacją Wolność i Demokracja.

Wysyłając e-mail na adres Fundacji, w tytule wiadomości należy wpisać numer wniosku nadany przy rejestracji. Wymagane DOKUMENTY to:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (rejestracji) i osób upoważnionych do jej reprezentowania potwierdzona co do zgodności z oryginałem przez osoby ją reprezentujące (dyrektor szkoły, członek zarządu);
 • załączniki potwierdzające spełnienie przez podmiot oświatowy kryteriów opisanych w §2 Regulaminu (lista uczniów według określonego wzoru zamieszczonego na stronie www.wid.org.pl.

UWAGA! Podmioty, którzy otrzymały dotacje w ramach programu  „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie w roku 2015″ nie mają obowiązku dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt 6.1. Regulaminu o ile nie zaszły w nich żadne zmiany. Podmioty te dostarczają listę uczniów aktualna na dzień złożenia wniosku.

UWAGA! Termin składania wniosków upływa 28.02. 2015 r.!

 

Kliknij aby wypełnić wniosek

WYPEŁNIĆ WNIOSEK

 

W sytuacji braku możliwości złożenia wniosku on-line, dopuszczalne jest złożenie wniosku za pośrednictwem maila (DOKUMENT WORD), poczty lub faksem na adres siedziby Fundacji z dopiskiem:

Program „Biało-czerwone ABC”
Fundacja Wolność i Demokracja
al. Ujazdowskie 37 lok. 2
Warszawa 00-540
POLSKA

W sytuacji braku możliwości złożenia wniosku on-line, wypełniony wniosek wraz z załącznikami można wysłać drogą elektroniczną, dopuszczalne jest wysłanie wymienionych dokumentów pocztą lub faksem.

O złożeniu wniosku i załączników w terminie decyduje data rejestracji wniosku w generatorze wniosków i data nadania listu – data stempla pocztowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”:

Koordynator projektu: Lilia Luboniewicz
e-mail: [email protected], tel/fax.00 48 22 628 85 05.

Asystent ds. współpracy z placówkami oświatowymi: Julia Savelieva
e-mail: [email protected], tel: +48 608 691 363.

 

Kliknij aby pobrać pliki

Regulamin dla szkół na rok 2015

Załącznik 1 lista uczniów

Instrukcja korzystania z generatora wniosków 2015

Pismo przewodnie rekrutacja abc 2015 

Wniosek o dofinansowanie 2015

 

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o programie „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” wśród zainteresowanych podmiotów.

Zachęcamy Państwa również do korzystania z portalu oświatowego www.polska-szkola.pl. Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, służącym wspieraniu uczestnictwa w kulturze oraz nauczaniu języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem. Na stronie portalu można pobrać podręcznik internetowy do nauczania języka polskiego „Włącz Polskę”, materiały dydaktyczne oraz nową podstawę programową dla uczniów polskich za granicą. Polska Szkoła służy pomocą:

 • rodzicom – w podejmowaniu decyzji związanych z zapisywaniem dzieci do lokalnej szkoły w kraju zamieszkania, znalezieniu lub stworzeniu szkoły „sobotniej”, w której dziecko może kontynuować naukę języka polskiego, historii i geografii Polski oraz dobremu przygotowaniu dziecka do powrotu do polskiego systemu edukacji;
 • nauczycielom – w wymianie informacji dotyczących istniejących programów nauczania, podręczników, szkoleń, krajowych i międzynarodowych projektów, w których mogą uczestniczyć polskie, polonijne szkoły i polscy, polonijni uczniowie;
 • dyrektorom szkół polonijnych i szkół polskich poza granicami kraju – w doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli, zdobywaniu i nawiązywaniu kontaktów z instytucjami wspierającymi oświatę polonijną oraz potencjalnymi krajowymi partnerami międzynarodowych projektów edukacyjnych;
 • działaczom organizacji polonijnych oraz polskich instytucji i organizacji pozarządowych, a także wszystkim zainteresowanym wymianą informacji, nawiązaniem kontaktów.

 


logotypMSZ_315x222Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: