PROGRAM zajęć z języka polskiego w sobotnio-niedzielnej szkole (z doświadczenia pracy Ludmiły Antonenko)

Lekcja 1
  Uczymy się czytać. Fonetyka i ortografia. Moja rodzina – kto jest kto.

 

Lekcja 2
  Tematy gramatyczne Tematy czasowników. Podział czasowników na koniugacje. Czasowniki III koniugacji. Rodzaj rzeczowników. Rodzaj przymiotników, zaimków przymiotnych i liczebników porządkowych. Czasownik „być” jako łącznik i w pełnym znaczeniu. Użycie czasownika „mieć”.

 

  Tekst podstawowy Nasza lekcja.

 

 

  Słowotwórstwo  

 

  Tekst dodatkowy Chrząszcz.

 

 

Lekcja 3
  Tematy gramatyczne Czasowniki II koniugacji. Odmiana rzeczowników. II deklinacja. Odmiana rzeczowników na –o, -e, liczba pojedyńcza. Zaimek „to” jako łącznik. Użycie zaimków osobowych.
  Tekst podstawowy Nauka.
  Słowotwórstwo
  Tekst dodatkowy Na lekcji gramatyki.
Lekcja 4
  Tematy gramatyczne II deklinacja. Odmiana rzeczowników na –o, -e, liczba mnoga. Odmiana przymiotników, zaimków przymiotnych i liczebników porządkowych rodzaju nijakiego (liczba pojedyńcza). Liczba mnoga przymiotników, zaimków przymiotnych i liczebników porządkowych formy niemęskoosobowej. Liczby. Liczebniki porządkowe. Liczebniki zbiorowe. Liczebniki ułamkowe. Działania arytmetyczne.
  Tekst podstawowy Poczta.
  Tekst dodatkowy Żart.
Lekcja 5
  Tematy gramatyczne Czasowniki I koniugacji. Odmiana czasowników o tematach zakończonych spółgłoską miękką lub stwardniałą. Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego na –um. Temperatura. Czas. Pory dnia. Kalendarz. Dni tygodnia. Miesiące i pory roku. Data. Dane osobiste.
  Tekst podstawowy Mój dzień.
  Tekst dodatkowy Dom Majakowskiego.
Lekcja 6
  Tematy gramatyczne Czasowniki I koniugacji twardotematowe. II deklinacja. Rzeczowniki twardotematowe (liczba pojedyńcza). Odmiana przymiotników, zaimków przymiotnych i liczebników porządkowych rodzaju żeńskiego (liczba pojedyńcza).
  Tekst podstawowy W bibliotece.
  Tekst dodatkowy W wagonie.
Lekcja 7
  Tematy gramatyczne Czasowniki I koniugacji z przyrostkami –owa, -ywa. II deklinacja. Rzeczowniki twardotematowe (liczba mnoga). Orzecznik rzeczowy. Liczymy. Używanie „rok, lat, lata”.
  Tekst podstawowy Spotkanie.
  Teksty dodatkowe Pierwszy deszcz. Może macie rację.
Lekcja 8
  Tematy gramatyczne Czasowniki I koniugacji „brać, nieść”. III deklinacja. Wzór miękki (liczba pojedyńcza). Miejsce przydawki przymiotnej i rzeczownej w zdaniu.
  Tekst podstawowy Spacer świąteczny.
  Słowotwórstwo
  Tekst dodatkowy Józef Bem.
Lekcja 9
  Tematy gramatyczne Czasowniki I koniugacji na –em, -esz, -e. III deklinacja. Wzór miękki (liczba mnoga). Orzeczenie „nie ma”. Dopełnienie bliższe po czasownikach zaprzeczonych.
  Tekst podstawowy Na wycieczkę.
  Tekst dodatkowy Wędrówki po Warszawie. Gołębiara.
Lekcja 10
  Tematy gramatyczne IV deklinacja rzeczowników. Czasownik „jechać” (czas terazniejszy). I deklinacja rzeczowników. Okoliczniki miejsca.
  Tekst podstawowy Podróż.
  Tekst dodatkowy Wędrówki po Warszawie. Stare miasto.
Lekcja 11
  Tematy gramatyczne I deklinacja rzeczowników. Dopełniacz i biernik liczby pojedyńczej. Odmiana przymiotników, zaimków przymiotnych i liczebników porządkowych rodzaju męskiego (liczba pojedyńcza). Odmiana zaimka wskazującego „ten” w liczbie pojedyńczej.
  Tekst podstawowy Pomniki.
  Słowotwórstwo
  Teksty dodatkowe Po przyjezdzie do Paryża.

Dwa wiatry.

 

 

Lekcja 12

  Tematy gramatyczne Czas przeszły. I deklinacja. Dopełniacz liczby pojedyńczej nazw miesięcy i dni. Okoliczniki czasu.
  Tekst podstawowy U kolegi.
  Tekst dodatkowy Ptak.
Lekcja 13
  Tematy gramatyczne Wymiana samogłosek w tematach czasu przeszłego, I deklinacja. Celownik liczby pojedyńczej. Użycie wyrazów „kiedy i gdy”.
  Tekst podstawowy Rodzina.
  Tekst dodatkowy Małżeństwo i szosa.
Lekcja 14
  Tematy gramatyczne Czasowniki “iść, usiąść”. Czas przeszły. Rzeczowniki I deklinacji. Wołacz i miejscownik liczby pojedyńczej. Zdania podrzędne ze spójnikiem „że”.
  Tekst podstawowy Nowe mieszkanie.
  Tekst dodatkowy Trzeci tom Czechowa.
Lekcja 15
  Tematy gramatyczne Czasowniki „móc, nieść, wieżć”. Czas przeszły. Rzeczowniki I deklinacji. Liczba pojedyńcza (wszystkie przypadki). Wzór twardy. Sposoby wyrażania czasu.
  Tekst podstawowy List.
  Tekst dodatkowy Tu „Podwieczorek przy mikrofonie”.
Lekcja 16
  Tematy gramatyczne Czasownik “wiedzieć”. Czas terażniejszy. Rzeczowniki I deklinacji. Liczba pojedyńcza (wszystkie przypadki). Wzór miękki. Sposoby wyrażania czasu (ciąg dalszy).
  Tekst podstawowy W Łazienkach.
  Teksty dodatkowe Znaszli ten kraj?

Z słowiczych pieśni.

Dokładny czas.

Lekcja 17
  Tematy gramatyczne I deklinacja. Liczba mnoga. Rzeczowniki niemęskoosobowe. Odmiana rzeczowników niemęskoosobowych. Odmiana rzeczownika „tydzień”. Miejsce końcówek osobowych czasu przeszłego w zdaniu. Zdania podrzędne z zaimkiem „co”.
  Tekst podstawowy Na sylwestra.
  Słowotwórstwo
  Tekst dodatkowy Do czego służą kłudki.
Lekcja 18
  Tematy gramatyczne I deklinacja. Liczba mnoga. Forma męskoosobowa. Liczba mnoga rzeczowników rodzaju męskiego na –a, -o. Odmiana rzeczownika „dziecko” w liczbie mnogiej.
  Tekst podstawowy Sportowcy.
  Słowotwórstwo
  Tekst dodatkowy Kartki pamiętnika.
Lekcja 19
  Tematy gramatyczne Czasownik “jeść”. Czas terazniejszy i czas przeszły. Forma męskoosobowa przymiotników, zaimków przymiotnych i liczebników porządkowych. Odmiana zaimka dzierżawczego „czyj”.
  Tekst podstawowy W niedzielę.
  Teksty dodatkowe Nagrobek obywatelowi.

Kartki pamiętnika (ciąg dalszy).

Lekcja 20
  Tematy gramatyczne Rzeczownikowa forma przymiotników. Odmiana rzeczowników „ręka, ucho, oko” w liczbie mnogiej. Odmiana zaimków osobowych 1 i 2 osoby i zaimka zwrotnego.
  Tekst podstawowy Juzek ma anginę.
  Teksty dodatkowe Mądry i głupi.

Kamizelka.

Lekcja 21
  Tematy gramatyczne Postać czasowników. Czas przyszły złożony. Zaimki osobowe 3 osoby. Okoloczniki czasu zależnie od czasu orzeczenia.
  Tekst podstawowy Przed urlopem.
  Słowotwórstwo
  Tekst dodatkowy Kamizelka (ciąg dalszy).
Lekcja 22
  Tematy gramatyczne Tworzenie postaci czasowników. Czas przyszły prosty. Zaimki przeczące.
  Tekst podstawowy Warszawa jest i pozostanie stolicą.
  Tekst dodatkowy Epizody walki.
Lekcja 23
  Tematy gramatyczne Tryb rozkazujący. Przymiotnikowa odmiana rzeczowników. Odmiana zaimka wskazującego „tamten”.
  Tekst podstawowy W teatrze.
  Słowotwórstwo
  Tekst dodatkowy Epizody walki (ciąg dalszy).
 

Lekcja 24

  Tematy gramatyczne Tryb warunkowy. Użycie trybu warunkowego w zdaniu. Odmiana rzeczowników nie mających liczby pojedyńczej.
  Tekst podstawowy Mikołaj Kopiernik.
  Słowotwórstwo
  Tekst dodatkowy Z dziejów nauki polskiej.
Lekcja 25
  Tematy gramatyczne Imesłowy odmienne. Imesłowy odmienne czynne (współczesne). Zdania podrzędne przypadkowe z zaimkiem „który”. Imesłowy odmienne bierne. Użycie strony biernej. Wyrażenie osoby działającej w zwrotach biernych.
  Tekst podstawowy Prawo wyborcze w Polsce.
  Tekst dodatkowy Wizyta.
Lekcja 26
  Tematy gramatyczne Stopniowanie przymiotników: a) tworzenie stopnia wyższego za pomocą przyrostków; b) tworzenie stopnia najwyższego; c) właściwości stopniowania niektórych przymiotników; d) użycie spójników i przyimków przy przymiotnikach w stopniu wyższym i najwyższym; e) Użycie wzmacniających partykuł przy przymiotnikach w stopniu wyższym i najwyższym. Odmiana rosyjskich nazwisk na –in, -ow, – oj. Odmiana rzeczownika „przyjaciel” w liczbie mnogiej.
  Tekst podstawowy Mickiewicz w Rosji.
  Tekst dodatkowy Wielka narodowa aria.
Lekcja 27
  Tematy gramatyczne Liczebniki główne: a) odmiana liczebników 1-4; b) związki syntaktyczne liczebników 1-4. Odmiana rzeczowników „człowiek, rok” w liczbie mnogiej. Użycie wyrazów ludzie, osoby przy oznaczaniu ilości. Imesłowy nieodmienne: a) imesłów nieodmienny współczesny; b) imesłów nieodmienny uprzedni.
  Tekst podstawowy Rozmowa o gramatyce.
  Tekst dodatkowy Wielka narodowa aria (ciąg dalszy).
Lekcja 28
  Tematy gramatyczne Liczebniki główne od 5. Związki syntaktyczne liczebników od 5 i wyżej. Rzeczownik „brat” w liczbie mnogiej. Właściwości dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników „miesiąc, tysiąc, pieniądz”. Rzeczowniki odsłonowe.
  Tekst podstawowy Uniwersytet Kijowski.
  Słowotwórstwo
  Tekst dodatkowy Do Niemna.
 

Lekcja 29

  Tematy gramatyczne Nieosobowa forma czasu przeszłego. Zdania bezpodmiotowe z orzeczeniem wyrażonym formami zwrotnymi czasowników niezwrotnych.
  Tekst podstawowy Biblioteka robotnicza.
  Tekst dodatkowy Pierwszy towarzysz
Lekcja 30
  Tematy gramatyczne Liczebniki porządkowe złożone. Liczebniki nieoznaczone. Zdania podrzędne przyczynowe ze spójnikiem „dlatego że”. Zdania podrzędne celowe.
  Tekst podstawowy Ludwik Waryński
  Słowotwórstwo
  Tekst dodatkowy 22 lipca
Lekcja 31
  Tematy gramatyczne Stopniowanie przysłówków. Użycie stopnia wyższego i najwyższego przysłówków w zdaniu. Liczebniki ułamkowe. Liczebniki zbiorowe.
  Tekst podstawowy Ze wspomnień robotnicy.
  Słowotwórstwo
  Tekst dodatkowy Niemcy.
Lekcja 32
  Tematy gramatyczne Czasowniki modalne. Wyrażenie orzeczenia w zdaniach bezpodmiotowych.
  Tekst podstawowy Ostatnia lekcja.
  Tekst dodatkowy W konspiracji.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: