„Gaude Polonia” – Program dla młodych twórców kultury

Rozpoczęła się XVI edycja edycja Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”. Program jest skierowany do młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, a szczególnie z Ukrainy i Białorusi. Celem Programu jest bu­do­wa­nie płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a są­siednimi państwami. Założony Programem Stypendialnym pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić uczestnikom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry Kraju oraz do­sko­na­le­nie umiejętności pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej.

O półroczne stypendia mogą starać się przedstawiciele następujących dziedzin:
  • film;
  • fotografia;
  • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru;
  • konserwacja dzieł sztuki;
  • literatura/przekład;
  • muzealnictwo;
  • muzyka;
  • sztuki wizualne;
  • teatr.
Wnioski można składać do 15 października 2015 r. O stypendia mogą starać się te osoby, które nie ukończyły 40 roku życia i posługują się językiem polskim na poziomie wystarczającym do  porozumiewania się.
Źródło: www.nck.pl

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: