Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

Izba pamięci Brunona Schulza w siedzibie Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu
Izba pamięci Brunona Schulza w siedzibie Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

Centrum prowadzi szkolenia metodyczne nauczycieli polskich na Ukrainie, tworzy programy nauczania, scenariusze lekcji i podręczniki. Równolegle rozwija działalność kulturalną i naukową, organizując wystawy, wernisaże i prelekcje.

Działalność metodyczna Centrum:

– szkolenie metodyczne nauczycieli (seminaria, konferencje, hospitowanie zajęć)

– konsultacje indywidualne i za pośrednictwem Internetu

– lekcje otwarte

– tworzenie programów nauczania, opracowań metodycznych, scenariuszy lekcji

– przygotowanie podręczników do nauczania języka polskiego jako języka mniejszości narodowej, jako języka obcego oraz obudowy metodycznej dla uczniów zamieszkałych na Ukrainie

– inspirowanie i zachęcanie nauczycieli języka polskiego na Ukrainie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenie języka i znajomości współczesnego życia kulturalnego w Polsce

– współpraca z Ministerstwem Edukacji, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Senatem RP, Ambasadą RP w Kojowie i polskimi konsulatami, a także stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie działalności oświatowej.

Działalność kulturalna Centrum:

– organizowanie spotkań, wernisaży, imprez kulturalnych, wystaw prezentujących dorobek kulturalny Polski oraz interesujące osobowości artystyczne

– prezentowanie informacji na temat nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej, naukowej, metodycznej, specjalistycznej

– promowanie kultury polskiej na łamach czasopisma „Głos Nauczyciela”

– współpraca z Ministerstwem Edukacji, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Senatem, Ambasadą Polską w Kojowie i konsulatami, a także stowarzyszeniami i fundacjami, w zakresie działalności kulturalnej.

Działalność naukowa Centrum:

– organizowanie seminariów naukowo-metodycznych, kursów podwyższenia kwalifikacji nauczycieli, sesji popularnonaukowych w siedzibie Centrum oraz przygotowanie sesji wyjazdowych

– udział w sesjach i konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie, ośrodki naukowe, fundacje i stowarzyszenia w Polsce i na Ukrainie.

Model funkcjonowania i zadania Centrum Metodycznego:

1. Diagnozowanie potrzeb środowiska nauczycielskiego i planowanie na tej podstawie własnej pracy:

– poznawanie potrzeb środowiska nauczycielskiego w zakresie doradztwa i doskonalenia w obszarze swojego przedmiotu

– dostarczanie odpowiednich podręczników, programów nauczania i pomocy dydaktycznych

– wyposażanie pracowni języka polskiego w niezbędne materiały.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami:

– prezentacja własnych rozwiązań metodycznych

– prowadzenie konsultacji indywidualnych i zbiorowych dla nauczycieli danego przedmiotu

– prowadzenie zajęć otwartych

– prowadzenie przedmiotowych warsztatów metodycznych

– prezentacja w swojej pracowni metodycznej możliwości wykorzystania środków dydaktycznych i różnych metod pracy

– gromadzenie i przekazywanie informacji pedagogicznych, również za pomocą technologii informacyjnych

– opiniowanie działalności pedagogicznej nauczycieli

– otaczanie szczególną opieką merytoryczną początkujących nauczycieli przedmiotu

– hospitacja zajęć nauczycieli oraz udzielanie indywidualnych konsultacji

– udział w tworzeniu materiałów metodycznych w zakresie swojego przedmiotu

– wspieranie nauczycieli przedmiotu w przygotowywaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych

– rozpowszechnianie nowoczesnej wiedzy.

3. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych:

– wspieranie nauczycieli w tworzeniu nowatorskich rozwiązań

– wspieranie nauczycieli w monitorowaniu, wdrażania i badaniu efektów innowacji

– udział w pracach zespołów opracowujących i realizujących ukraińskie i międzynarodowe projekty edukacyjne

– pomoc nauczycielom w wykorzystywaniu w pracy dydaktycznej nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy:

– ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników Centrum

– organizacja i prowadzenie pracowni metodycznej.

5. Współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowymi (Kuratorium Oświaty, Ukraińskie Centrum Oceniania Poziomu Wiedzy, biblioteka pedagogiczna, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje wspierające je w realizacji zadań doradczych):

– pozyskiwanie od instytucji i organizacji informacji ważnych dla nauczycieli przedmiotu i rozpowszechnianie ich

– włączanie się w przedsięwzięcia prowadzone przez instytucje i organizacje dla nauczycieli przedmiotu

– pomoc w rejestracji oświatowych placówek z polskim językiem nauczania

– współpraca z ośrodkami metodycznymi w kraju i za granicą w dziedzinie polskiej oświaty

– rozpowszechnianie wiedzy o Polakach i Polsce, jej kulturze, historii, o współpracy między Ukrainą a Polską.

6. Współpraca z obwodowymi placówkami doskonalenia nauczycieli:

– uczestniczenie w pracach zespołu doradców metodycznych

– współpraca z właściwym konsultantem, reprezentującym placówkę doskonalenia

– udział w realizacji organizowanych przez placówkę form doskonalenia zawodowego nauczycieli

– prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z przyjętymi zasadami

– przygotowanie kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli na Ukrainie i w Polsce.

7. Wspieranie nauczycieli w tworzeniu i doborze programów nauczania:

– organizacja prezentacji nowości różnych wydawnictw edukacyjnych

– opiniowanie programów nauczycielskich

– przygotowanie nauczycieli do analizy programów nauczania i materiałów dydaktycznych

– opracowanie programów autorskich w zakresie nauczania języka polskiego, historii, geografii Polski, kultury polskiej i przedmiotów nauczanych w języku polskim.

8. Podejmowanie działań na rzecz polskojęzycznego środowiska edukacyjnego:

– współpraca z instytucjami edukacji pozaszkolnej oraz z innymi instytucjami oświatowymi i społecznymi prowadzącymi działalność edukacyjną

– tworzenie lokalnych programów edukacyjnych oraz udział w inicjatywach edukacyjnych na rzecz polskojęzycznych rozwiązań edukacyjnych

– przygotowanie i przeprowadzanie konkursów i olimpiad z języka i kultury polskiej

– prowadzenie działalności wydawniczej.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: