Spotkanie informacyjne z beneficjentami projektu „Biało-czerwone ABC…” w Chmielnickim

Trwa cykl spotkań z beneficjentami projektu „Biało-czerwone ABC…” – drugie odbyło się 17 czerwca w Chmielnickim i było przeznaczone dla podmiotów biorących udział w projekcie z winnickiego okręgu konsularnego.

spotkanie_beneficjentow_chmielnickiCelem spotkań jest dookreślenie zasad współpracy Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz dofinansowanych szkół w zakresie monitoringu projektu oraz jego rozliczenia. Podobnie, jak we Lwowie, również w Chmielnickim była to też świetna okazja do spotkania, wymiany obaw, nadziei i oczekiwań z obu stron. W spotkaniu udział wzięli dyr. projektu Lilia Luboniewicz, prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Michał Dworczyk, koordynatorzy projektu na Ukrainie Julia Sierkowa i Jerzy Kowalewski oraz ponad dwudziestu nauczycieli ze szkół sobotnich obwodów: żytomierskiego, chmielnickiego i winnickiego.

Prezes Michał Dworczyk wskazał na różnice „Biało-czerwonego ABC…” w stosunku do innych dotychczasowych projektów na Ukrainie, m.in. fakt, że jest to projekt dwuletni, jest jeden podmiot odpowiedzialny za całość działań, projekt jest koordynowany z polskimi ministerstwami odpowiedzialnymi za współpracę z Polakami za granicą (MEN i MSZ) oraz ORPEG, m.in. w zakresie wspierania oświaty polskiej na Wschodzie poprzez kierowanie do pracy w środowiskach polskich nauczycieli języka polskiego. Prezes Fundacji WiD wyraził nadzieję, że tym razem uda się – przy wsparciu samych zainteresowanych – wyeliminować niekorzystne zjawiska występujące przy dotychczasowym wsparciu, np. powstawania „pól niczyich”; jako przykład podał brak dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego organizowanych w drohobyckim Uniwersytecie Pedagogicznym przez Centrum Metodyczne w Drohobyczu. Dyr. Lilia Luboniewicz, kontynuując tę wypowiedź, wskazała na inne jeszcze szanse projektu, m.in. fakt, że pomoc obejmuje w sposób skoordynowany cały pion edukacji polonistycznej (choć szczególną opieką w pierwszym okresie projektu mają być objęte tzw. szkoły sobotnie), możliwość wykorzystania potencjału portalu ZNPnU (www.znpu.com.ua). Przedstawiono też plany najbliższych działań: przygotowanie odpowiednich materiałów dostępnych na stronie ZNPnU, z których będzie można układać podręczniki już od września tego roku, zorganizowanie spotkań w szkołach (od października) połączonych z konkursem literacko-historyczno-językowym (opartym na dostępnych i aktualnych programach nauczania), zorganizowanie polskiego dyktanda (wstępny termin to listopad 2014 r.).

Z sali padło wiele wniosków i uwag dotyczących tak kwestii technicznych projektu (np. szczegółów rozliczenia w kontekście ścisłego określenia liczby uczniów, zagrożeń wynikających z istoty projektów wieloletnich, gdy gros uczniów stanowią ci, którzy chcą kształcić się tylko jeden rok, obaw o atmosferę pracy szkół sobotnich przy wprowadzeniu wymagań co do ocen pracy szkół), jak i kilka ważnych postulatów, m.in. potrzeby zorganizowania szkoleń dla działaczy polskich w zakresie pisania i rozliczania projektów, wspierania już istniejących inicjatyw kulturalno-oświatowych.

Spotkanie zakończyło się mniej formalnymi rozmowami przy kawie, trwała też dystrybucja prasy polskiej wydawanej na Ukrainie oraz materiałów dydaktycznych i podręczników. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 27 czerwca w Łucku dla łuckiego obwodu konsularnego, ale zapraszamy też na nie wszystkich tych, którzy są zainteresowani włączeniem się do projektu i nie uczestniczyli jeszcze w dwu poprzednich spotkaniach. Cały czas trwa też akcja promocyjna projektu, staramy się dotrzeć do tych szkół i punktów nauczania, które nie zgłosiły jeszcze swego akcesu. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt  biurem Fundacji „Wolność i Demokracja” lub z koordynatorem na Ukrainie, Jerzym Kowalewskim (tel. +380964711309).


logotypMSZ_A_kolorProjekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

 wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: