POTRZEBY LUDZKIE I ŹRÓDŁA ICH ZASPOKAJANIA

Potrzeba jest to stan uświadomienia sobie braku czegoś.

Podstawowymi źródłami potrzeb są:

 • Organizm człowieka.
 • Środowisko przyrodnicze, warunki klimatyczne.
 • Życie społeczno-gospodarcze.

Wyznacznikiem skali potrzeb jest poziom cywilizacyjny społeczeństwa. Im jest on wyższy, tym zakres potrzeb będzie większy.

Najbardziej znaną klasyfikację potrzeb przedstawił amerykański psycholog i psychopatolog Abraham Harold Masłow (1908-1970). Według niego potrzeby człowieka tworzą logiczną hierarchię – od potrzeb niższego rzędu do potrzeb wyższego rzędu.

Teoria hierarchii potrzeb Masłowa zakłada, że niezaspokojenie potrzeb niższego rzędu (potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa) uniemożliwia zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu. Człowiek głodny, jeśli w dodatku zagrożone jest jego zdrowie i życie, traci zainteresowanie osiągnięciem prestiżu społecznego

Klasyfikacja potrzeb wg Abrahama H. Masłowa:

 1. Potrzeby fizjologiczne (pragnienie zaspokojenia głodu, snu).
 2. Potrzeby bezpieczeństwa (pragnienie życia, stałej pracy).
 3. Potrzeby przynależności (do grupy, klasy, rodziny) i miłości (przyjaźni).
 4. Potrzeby uznania i szacunku (pragnienie akceptacji, niezależności).
 5. Potrzeby poznawcze (potrzeby wiedzy i rozumienia, kształcenia).
 6. Potrzeby estetyczne (pragnienie poczucia piękna).
 7. Potrzeby samorealizacji (pragnienie wykorzystania własnego potencjału umysłowego).

Cechy charakteryzujące potrzeby człowieka:

 1. Zmienność – wynika z czasu, miejsca i warunków występowania potrzeb, są one zależne od wieku, płci, warunków życia – a więc elementów podlegających przeobrażeniom.
 2. Rozwojowość – jest konsekwencją postępu cywilizacyjnego społeczeństwa.
 3. Nieograniczoność ilościowa i niemierzalność.
 4. Różnorodność.

Środkami zaspokajania potrzeb człowieka są:

 1. Środki materialne.
 2. Środki niematerialne.
 3. Dobra
 4. Usługi.

Przyjmuje się, że potrzeby niższego rzędu – biologiczne i fizjologiczne – zaspokajane są przed potrzebami wyższego rzędu: społecznymi i psychicznymi.

.

Завдання 1. Proszę uporządkować w logiczną całość.

 1. Potrzeba jest jedną z centralnych

__ rozbieżność pomiędzy status quo a stanem

__ kategorii ekonomicznych. Występowanie potrzeb

__ zostało po raz pierwszy dostrzeżone przez austriacką szkołę psychologiczną.

__ rozumianych jako subiektywnie odczuwana

__ przekształcaniu zasobów w dobra

__ potrzeb jednostki jako punktu wyjścia analizy ekonomicznej

__ podejmowania procesu gospodarowania, polegającego na

__ ekonomiczne, które służą zaspokajaniu potrzeb. Znaczenie subiektywnych

__ pożądanym jest najważniejszym motywem

Завдання 2. Proszę wskazać wyraz, który nie pasuje do szeregu.

 1. organizm, środowisko, życie, problem;
 2. indywidualny, naturalny, publiczny, zbiorowy;
 3. prawny, krawiecki, szewski, fryzjerski;
 4. zakup żywności, zakup samochodu, zakup obuwia, zakup odzieży.

Завдання 3. Proszę uzupełnić wyrazy brakującymi literami.

Prod_kc_a, l_dzi_, podj_cie, powi_zane, fiz_ologiczny, gł_d, przyja_ń, rz_d, mot_wac_a, ilo_ć, medyс_na, jednocze_nie, p_edsi_biorstwo.

 

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: