Rusza II tura naboru wniosków w ramach I edycji Programu Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 10 lipca 2014 rozpoczynamy  II  turę naboru wniosków w ramach I edycji Programu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.  Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2014 r.

bialo-czerwoneABC-logoProgram „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” to inicjatywa Fundacji Wolność i Demokracja realizowana w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” i finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem programu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce poprzez wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie oraz budowanie skutecznego, długofalowego i transparentnego systemu wsparcia oświaty polskojęzycznej uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia, pomagającego w zachowaniu tożsamości narodowej.

Program przewiduje systemowe ujęcie dofinansowania wszystkich jednostek nauczania języka polskiego zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Zakłada wprowadzenie systemu dotowania szkół opartego na przejrzystych kryteriach, którego celem będzie podwyższenie jakości nauczania języka Polskiego na Ukrainie oraz uporządkowanie sposobu zarządzania placówkami oświatowymi.

W ramach Programu przewidziany jest szereg działań: od bezpośredniej pomocy finansowej dla nauczycieli i wyposażenia państwowych i niepaństwowych placówek oświatowych promujących język polski w nowoczesne pomoce metodyczne i naukowe, przez wzbogacenie oferty szkół o nowatorskie zajęcia warsztatowe, po konkursy i olimpiady, a nawet dowóz dzieci do szkół.

Z dofinansowania mogą skorzystać:

 • placówki przedszkolne;
 • szkoły stacjonarne z polskim językiem nauczania;
 • szkoły stacjonarne z pionami klas polskich;
 • szkoły stacjonarne z nauczaniem języka polskiego jako obcego;
 • szkoły sobotnio-niedzielne (zarejestrowane w ukraińskim systemie oświaty bądź niezarejestrowane, działające przy centrach mniejszości narodowej, punkty nauczania funkcjonujące przy organizacjach polskich, parafiach);
 • katedry języka polskiego na ukraińskich uczelniach wyższych;
 • uniwersytety trzeciego wieku.

 Przystąpienie do udziału w Programie wymaga spełnienia następujących kryteriów:

 • podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do zarejestrowania się w bazie danych szkół prowadzonej przez ORPEG na stronie www.polska-szkola.pl oraz na portalu  www.znpu.com.ua (portal Ogólnoukrainskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka Polskiego i Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie) w terminie 30 dni od dnia otrzymania dotacji. Podmioty już zarejestrowane winny dokonać aktualizacji swoich danych;
 • podmiot prowadzi dokumentację merytoryczną obejmującą między innymi listę uczniów z podziałem na grupy, frekwencję na zajęciach, czas pracy nauczycieli, realizowany program nauczania;
 • podmiot realizuje program nauczania obowiązujący na Ukrainie (program zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy lub program autorski zatwierdzony przez lokalne kuratorium oświatowe lub inny organ upoważniony) lub wykorzystuje polską podstawę programową „Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą” przygotowaną przez MEN w latach 2010-2012, do której przygotowany jest elektroniczny podręcznik oraz materiały dostępne na stronie www.polska-szkola.pl.

 Zgłoszenie udziału programie:

Żeby zgłosić udział w programie „Biało-czerwone ABC” należy wypełnić i złożyć Wniosek o dofinansowanie on-line poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.wid.org.pl.  Jego kopia zostanie Wnioskodawcy przesłana na wskazany we wniosku adres 
e-mail wraz z potwierdzeniem rejestracji wniosku i nadanym mu numerem. W razie nieotrzymania wyżej wymienionego e-maila Wnioskodawca zobowiązany jest do kontaktu z Fundacją (e-mail: [email protected]).

Otrzymaną kopię wniosku należy wydrukować i podpisać, a jej skan oraz wszystkich wymaganych dokumentów zapisanych w formacie PDF wysłać na adres  [email protected].  Wysyłając e-mail na adres Fundacji, w tytule wiadomości należy wpisać numer wniosku nadany przy rejestracji. Wymagane dokumenty to:

 1.  kserokopia dokumentu potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (rejestracji) i osób upoważnionych do jej reprezentowania potwierdzona co do zgodności z oryginałem przez osoby ją reprezentujące (dyrektor szkoły, członek zarządu);
 2.  załączniki potwierdzające spełnienie przez podmiot oświatowy kryteriów opisanych w §2 Regulaminu (lista uczniów według określonego wzoru zamieszczonego na stronie www.wid.org.pl.

Termin składania wniosków upływa 30.07.2014 r.

W sytuacji braku możliwości złożenia wniosku on-line dopuszczalne jest złożenie go za pośrednictwem poczty lub faksem na adres siedziby Fundacji z dopiskiem Program ”Biało-czerwone ABC”

Fundacja Wolność i Demokracja

al. Ujazdowskie 37 lok. 2

Warszawa 00-540

POLSKA

 W sytuacji braku możliwości wysłania podpisanej kopii wniosku i innych załączników drogą elektroniczną, dopuszczalne jest wysłanie wymienionych dokumentów pocztą lub faksem (o złożeniu wniosku i załączników w terminie decyduje data rejestracji wniosku w generatorze wniosków i data nadania listu  – data stempla pocztowego).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu:

 Koordynator projektu

Lilia Luboniewicz

e-mail: ([email protected],  tel/fax.00 48 22 628 85 05)

 Asystent ds. współpracy z placówkami oświatowymi

Julia Savelieva

(e-mail: [email protected] , Tel: +48 608 691 363)

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o programie „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” wśród zainteresowanych podmiotów.

Zachęcamy Państwa również do korzystania z portalu oświatowego  www.polska-szkola.pl.

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, służącym wspieraniu uczestnictwa w kulturze oraz nauczaniu języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem. Na stronie portalu można pobrać podręcznik  internetowy do nauczania języka polskiego „Włącz Polskę”, materiały dydaktyczne oraz nową podstawę programową dla uczniów polskich za granicą. Polska Szkoła służy pomocą:

rodzicom – w podejmowaniu decyzji związanych z zapisywaniem dzieci do lokalnej szkoły w kraju zamieszkania, znalezieniu lub stworzeniu szkoły „sobotniej”, w której dziecko może kontynuować naukę języka polskiego, historii i geografii Polski oraz dobremu przygotowaniu dziecka do powrotu do polskiego systemu edukacji;

nauczycielom – w wymianie informacji dotyczących istniejących programów nauczania, podręczników, szkoleń, krajowych i międzynarodowych projektów, w których mogą uczestniczyć polskie, polonijne szkoły i polscy, polonijni uczniowie;

dyrektorom szkół polonijnych i szkół polskich poza granicami kraju – w doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli, zdobywaniu i nawiązywaniu kontaktów z instytucjami wspierającymi oświatę polonijną oraz potencjalnymi krajowymi partnerami międzynarodowych projektów edukacyjnych;

oraz polskich instytucji i organizacji pozarządowych,  a także wszystkim zainteresowanym wymianą informacji, nawiązaniem kontaktów.

logotypMSZ_A_kolor Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: