REGULAMIN 2015

ABCRegulamin przyznawania dofinansowania dla szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie w roku 2015 w ramach naboru wniosków do programu „Biało – czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” Fundacji Wolność i Demokracja

§1 Informacje o projekcie i postanowienia ogólne

 „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest programem Fundacji Wolność i Demokracja realizowanym w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” i finansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem programu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce poprzez wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie, budowanie skutecznego, długofalowego i transparentnego systemu wsparcia oświaty polskojęzycznej uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia, a także pomagającego w zachowaniu tożsamości narodowej.

Program zakłada również wprowadzenie systemu dotowania szkół opartego na przejrzystych kryteriach, którego celem będzie wspieranie szkół sobotnio-niedzielnych uczących  języka polskiego oraz prowadzących nauczanie w języku polskim na Ukrainie w roku 2015.

Program „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” przewiduje systemowe ujęcie dofinansowania szkół sobotnio-niedzielnych w celu podwyższenia jakości nauczania, uporządkowania sposobu zarządzania placówką oświatową, jak również usystematyzowania sposobu dofinansowania.

Regulamin przyznawania dofinansowania dla szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie w roku 2015 w ramach programu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie uchwały Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Fundacji – należy przez to rozumieć Fundację Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie;

Programie – należy przez to rozumieć program „Biało – czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”;

Komisji Programowej – należy przez to rozumieć Komisję Programową powołaną przez Fundację Wolność i Demokracja w celu oceny wniosków o dofinansowanie, która składa się z 3–4 osób;

Szkole sobotnio-niedzielnej – należy przez to rozumieć wszystkie jednostki nauczania języka polskiego w systemie pozaszkolnym: szkoły sobotnio-niedzielne zarejestrowane w ukraińskim systemie oświaty, szkoły sobotnio-niedzielne niezarejestrowane, działające przy centrach mniejszości narodowej, punkty nauczania funkcjonujące przy organizacjach polskich czy parafiach;

Przedmiotach ojczystych – należy przez to rozumieć przedmioty prowadzone w języku polskim i pogłębiające wiedzę o Polsce, je kulturze, historii, geografii i tradycjach oraz naukę języka polskiego.

Wnioskodawcy, Beneficjencie – należy przez to rozumieć jednostkę składającą wniosek zgodnie z zasadami obowiązującymi na podstawie niniejszego Regulaminu;

Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie dla szkół sobotnio-niedzielnych dostępny na stronie internetowej programu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” Fundacji Wolność i Demokracja, tj. www.wid.org.pl;

Umowie o dofinansowanie – należy przez to rozumieć umowę, na podstawie której następuje wypłata dofinansowania i do podpisania której zobowiązany jest Wnioskodawca, któremu Komisja Programowa przyznała dofinansowanie.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem wniosku. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Wnioskodawcę. 

Akceptując Regulamin, Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia, a dane zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne z prawem.

Treść Regulaminu jest do pobrania na stronie www.wid.org.pl i może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Wnioskodawcę w każdym czasie.

Wnioskodawca, wypełniając i składając wniosek, wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, przez Fundację w zakresie niezbędnym do realizacji Programu.

Administratorem danych osobowych Wnioskodawców jest Fundacja. Podane przez Wnioskodawcę dane mogą być przetwarzane jedynie przez Fundację i podmioty przez nią upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji Programu. Wnioskodawca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich aktualizacji.

§2 Beneficjenci Programu

 O dofinansowanie w ramach Programu mogą starać się podmioty, spełniające łącznie następujące warunki:

–  podmiot zarejestruje się w bazie danych szkół prowadzonej przez ORPEG na stronie www.polska-szkola.pl oraz na portalu  www.wid.org.pl ( Portal na stronie Fundacji Wolność i Demokracja) w ciągu 30 dni od przyznania dotacji;

–   podmiot prowadzi dokumentację merytoryczną obejmującą między innymi listę uczniów z podziałem na grupy, frekwencję na zajęciach, czas pracy nauczycieli, realizowany program nauczania;

–    podmiot realizuje program nauczania obowiązujący na Ukrainie (program zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy lub program autorski zatwierdzony przez lokalne kuratorium oświatowe lub inny organ upoważniony) lub wykorzystuje polską podstawę programową „Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą” przygotowaną przez MEN w latach 2010-2012, do której przygotowany jest elektroniczny podręcznik oraz materiały dostępne na stronie www.polska-szkola.pl.

– podmiot nie pobiera opłat za naukę od osób posiadających polskie pochodzenie.

§3 Zakres wsparcia

 1. Szkoły spełniające kryteria wymienione w § 2, z którymi zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

–  dofinansowania kosztów utrzymania placówki (koszty eksploatacyjne związane z wynajmem lokali), zakup mebli szkolnych (ławki, stoły, tablice, regały);

–  doposażenia szkół sobotnio-niedzielnych w pomoce metodyczne i materiały edukacyjne (sprzęt edukacyjny, oraz pomoce edukacyjne i dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli);

–  dofinansowania szkolnej działalności śródrocznej (akademie patriotyczne, uroczystości szkolne, szkolne konkursy, wycieczki poznawczo-edukacyjne, imprezy okolicznościowe i patriotyczne,);

–  dofinansowania wynagrodzeń dla nauczycieli.

 1. Szczegółowy zakres wsparcia dotyczący dofinansowania kosztów utrzymania placówki:

2.1. Przyznawane podmiotom dofinansowanie będzie podzielone na dwie części: „kwotę stałą” i „kwotę zmienną”.

2.2. Pierwsza część dofinansowania – „kwota stała” przeznaczona jest na utrzymanie szkoły sobotnio-niedzielnej (koszty eksploatacyjne związane z wynajmem lokali, zakup mebli szkolnych: ławki, stoły, tablice, regały). Jej wysokość będzie uzależniona od liczby uczęszczających do niej uczniów zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie.

2.3. Druga część dofinansowania: „kwota zmienna” – ustalona na jednego ucznia uczęszczającego do szkoły sobotnio-niedzielnej – jest przeznaczona na zakup pomocy metodycznych, materiałów edukacyjnych.

 1. Szczegółowy zakres wsparcia dotyczący dofinansowania doposażenia szkół sobotnio-niedzielnych w pomoce metodyczne i materiały edukacyjne oraz meble szkolne:

3.1. Szkoła sobotnio-niedzielna otrzyma dotację na zakup: sprzęt multimedialny – plansze interaktywne z językiem polskim, rzutniki (również na foliogramy), pomoce metodyczne i edukacyjne (albumy krajoznawcze, historyczne, geograficzne, opracowania z literatury i języka polskiego, plansze interaktywne z historii, języka polskiego, filmy polskie, mapy Polski, słowniki ortograficzne), zestawy tablic dydaktycznych (ortografia, części mowy, itp.), tablice interaktywne z oprogramowaniem.

3.2. Kwota dotacji jest ustalana na podstawie przedstawionego przez szkołę sobotnio-niedzielną wniosku o dofinansowanie zawierającego liczbę uczniów.

3.3. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby i rodzaju oraz potrzeby zakupu sprzętu i pomocy metodycznych przez placówkę.

 1. Szczegółowy zakres wsparcia dotyczący dofinansowania śródrocznej działalności oświatowej szkół sobotnio-niedzielnych:

4.1. Szkoła sobotnio-niedzielna otrzyma dofinansowanie na śródroczną działalność oświatową, a mianowicie na organizację i przeprowadzenie uroczystości szkolnych, akademii patriotycznych, szkolnych konkursów, wycieczek edukacyjnych, imprez okolicznościowych i patriotycznych.

4.2. Kwota dofinansowania będzie ustalana na podstawie przedstawionego przez szkołę sobotnio-niedzielną wniosku o dofinansowanie zawierającego liczbę uczniów.

 1. Szczegółowy zakres wsparcia dotyczący dofinansowania wynagrodzenia dla nauczycieli:

5.1. W ramach działania zaplanowana jest wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w szkołach sobotnio-niedzielnych na zasadach społecznych.

5.2. Środki zostaną przekazane placówce szkolnej na podstawie umowy. Dyrekcja szkoły lub organ decyzyjny organizacji polskiej lub parafii podpisze umowy z nauczycielami w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów ojczystych, uwzględniając wszelkie podatki związane z uzyskaniem dochodu.

5.3. Koszt wynagrodzenia będzie szacowany na podstawie ukraińskiej średniej płacy nauczyciela w przeliczeniu na liczbę godzin.

 1. W ramach programu nie będą finansowane inne koszty, a w szczególności koszty poniesione przed i po terminie określonym w umowie dofinansowania. W ramach dotacji nie mogą być pokryte koszty, na które Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie z innego źródła.

§4 Rekrutacja

 1. Podmioty chcące ubiegać się o dofinansowanie zobowiązane są do złożenia wniosku o dofinansowanie.
 2. Do złożenia wniosku on-line niezbędne jest dysponowanie przez Wnioskodawcę urządzeniem pozwalającym na korzystanie z zasobów Internetu, w tym przeglądarką umożliwiającą wyświetlanie stron WWW.
 3. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane on-line poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.wid.org.pl.
 4. W sytuacji braku możliwości złożenia wniosku on-line, dopuszczalne jest złożenie wniosku za pośrednictwem poczty lub faksem.
 5. Potwierdzenie rejestracji wniosku i nadany mu numer podczas rejestracji zostaną przesłane Wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres 
e-mail. W razie nieotrzymania wyżej wymienionego e-maila Wnioskodawca zobowiązany jest do kontaktu z Fundacją (e-mail: [email protected]). Kopię złożonego wniosku można pobrać na stronie złożenia wniosku.
 6. Po otrzymaniu maila o zarejestrowaniu wniosku na adres e-mail fundacji ([email protected]) należy wysłać wszystkie wymagane dokumenty wymienione w pkt 6.1 i 6.2 zapisane w formacie PDF. W tytule wiadomości należy wpisać numer wniosku nadany przy rejestracji. Wymagane dokumenty to:

6.1. Kserokopia dokumentu potwierdzająca status prawny wnioskodawcy (rejestracji) i osób upoważnionych do jej reprezentowania potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby ją reprezentujące (dyrektor szkoły, członek zarządu);

6.2. Załączniki potwierdzające spełnienie przez podmiot oświatowy kryteriów opisanych w §2 Regulaminu (lista uczniów sporządzona według określonego wzoru zamieszczona na stronie www.wid.org.pl).

6.3. Podmioty, którzy otrzymały dotacje w ramach programu „ Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie w roku 2014” nie mają obowiązku dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt 6.1. o ile nie zaszły w nich żadne zmiany. Podmioty te dostarczają listę uczniów aktualna na dzień złożenia wniosku

6.4. Wszystkie dokumenty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać w formacie PDF.

 1. W sytuacji braku możliwości wysłania podpisanej kopii wniosku i innych załączników drogą elektroniczną, dopuszczalne jest wysłanie wymienionych dokumentów za pośrednictwem poczty lub faksem.
 2. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie do 28 lutego 2015 r.
 3. O złożeniu wniosku i załączników w terminie decyduje data rejestracji wniosku w generatorze wniosków i data nadania faksu lub listu (data stempla pocztowego).
 4. W przypadku niewykorzystania całej puli dofinansowania podczas wyżej wymienionej rekrutacji Fundacja przewiduje uruchomienie dodatkowej rekrutacji w trakcie trwania projektu.

§5 Zasady przyznawania dofinansowania dla szkół sobotnio-niedzielnych

 1. Wnioski będą rozpatrzone przez Komisję Programową na podstawie Regulaminu pracy Komisji Programowej.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne i z aktualnymi załącznikami.
 3. Przy ocenie wniosków będzie brana pod uwagę dotychczasowa współpraca podmiotu składającego wniosek z Fundacją Wolność i Demokracja w szczególności rozliczenie dotacji otrzymanej we wcześniejszych latach.
 4. Priorytetowo będą traktowane wnioski od podmiotów oświatowych, w których większość stanowią uczniowie posiadające polskie pochodzenie.
 5. Decyzja Komisji Programowej o przyznaniu dofinansowania dla Wnioskodawców jest ogłaszana na stronie internetowej Programu www.wid.org.pl.
 6. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie środki przyznane w ramach Programu zostaną wypłacone przelewem na konto Beneficjenta w dwóch transzach, przy czym wypłata drugiej transzy jest uzależniona od prawidłowego rozliczenia pierwszej lub gotówką z kasy Fundacji.
 7. Beneficjent zobowiązany jest przestrzegać przepisów o rachunkowości, a także przepisów o administrowaniu środkami obowiązujących w kraju rejestracji Beneficjenta. Zapisy księgowe winny odzwierciedlać na bieżąco koszty dotyczące realizacji Projektu.
 8. Obsługa finansowa dofinansowania będzie wymagała przechowywania wszystkich dokumentów finansowych w odrębnym segregatorze, oddzielnie od innych dokumentów finansowych niezwiązanych z dofinansowaniem.

§6 Prawa i obowiązki Wnioskodawców i Beneficjentów

 1. Od decyzji Komisji Programowej przysługuje odwołanie do Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja. Wnioskodawca zobowiązany jest je dostarczyć osobiście lub listem poleconym na adres siedziby Fundacji

Fundacja Wolność i Demokracja
al. Ujazdowskie 37 lok. 2
Warszawa 00-540
POLSKA

 W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub listem poleconym podpisany wniosek i oryginały (ewentualnie poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie) załączonych dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia decyzji na stronie internetowej www.wid.org.pl (decyduje data stempla pocztowego) na adres siedziby Fundacji (Fundacja Wolność i Demokracja 
al. Ujazdowskie 37 lok 2, m. Warszawa 00-540).

 1. Beneficjent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego w terminie do 10 grudnia 2015 roku i zgodnie ze szczegółowymi zasadami przedstawionymi w Umowie. Beneficjent będzie też zobowiązany przedstawić końcowe sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe sporządzone według standardowych formularzy udostępnionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Do sprawozdania finansowego należy dołączyć kopie wszystkich dowodów księgowych rozliczanych w ramach dofinansowania. Ponadto Beneficjent będzie zobowiązany do przedstawiania okresowego sprawozdania finansowego (według standardowego wzoru) oraz krótkiej informacji o przebiegu realizacji projektu.

 1. Beneficjent powinien na bieżąco monitorować przebieg realizacji projektu, kontrolując wykonanie zaplanowanych działań oraz właściwe wykorzystanie przyznanych funduszy. Jeśli w trakcie prac pojawią się istotne przeszkody mogące uniemożliwić realizację projektu, beneficjent zobowiązany jest do poinformowania o tym Fundacji (grantodawcy) w terminie 3 dni.
 2. Beneficjent ma obowiązek udziału w badaniu ewaluacyjnym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji, polegającym na wypełnieniu dwóch ankiet ewaluacyjnych.
 3. Fundacja zachowuje sobie prawo do monitorowania i ewaluacji projektu w trakcie jego trwania, m.in. poprzez obecność przy realizacji poszczególnych działań. Wizytatorzy Fundacji są również uprawnieni do prowadzenia kontroli merytorycznej i finansowej, m.in. poprzez szczegółową kontrolę w siedzibie dotowanego dokumentów finansowych i merytorycznych dotyczących projektu, w czasie jego trwania, jak również w ciągu 5 lat po jego zakończeniu.

§7 Zasady rezygnacji z dofinansowania i cofnięcia przyznanego dofinansowania

 1. Komisja Programowa programu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” cofa przyznane dofinansowanie w przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę nieprawdziwych danych lub przedłożenia nieprawdziwych dokumentów. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty pobranego dofinansowania na numer rachunku bankowego Fundacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia cofnięcia przyznanego dofinansowania.
 2. Komisja Programowa może cofnąć przyznane dofinansowanie w przypadku niewykonania przez beneficjenta obowiązków określonych w umowie o dofinansowanie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty pobranego dofinansowania na numer rachunku bankowego Fundacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia cofnięcia przyznanego dofinansowania.
 3. W przypadku nie dostarczenia sprawozdania finansowego i merytorycznego, o którym jest mowa w § 6 punkt 3 do biura Fundacji w terminie do dnia 10 grudnia 2015 Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty pobranego dofinansowania na numer rachunku bankowego Fundacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia cofnięcia przyznanego dofinansowania.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
 2. Wypłata dofinansowania następuje pod warunkiem otrzymania przez Fundację środków pieniężnych od donatora.
 3. Wnioski o przyznanie dofinansowania oraz wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 4. Koordynatorem projektu jest Lilia Luboniewicz, dane do kontaktu: [email protected], tel/fax. (0048) 22 628 85 05.
 5. Asystentem ds. współpracy z placówkami oświatowymi jest Julia Savelieva, dane do kontaktu: [email protected] , tel. +48 608 691 363.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.